Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực mùa đông

Nuôi cá rô phi đơn tính đực cho hiệu quả kinh tế cao đặc biệt là sử dụng cá giống lai xa, con lai có tốc độ sinh trưởng nhanh nhờ ưu thế lai, tăng khả năng chống chịu, chịu lạnh, tỷ lệ con lai đơn tính đực cao, giá trị thương phẩm cao. Qua theo dõi nuôi cá rô phi qua đông, chủ động uông cá giố... ...